Проект

Повишаване капацитета на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност„ за по-ефективно разследване на организираната и транснационалната престъпност

Предварително дефинираният проект има за цел да повиши националните способности за борба с транснационалната и организираната престъпност и ще подобри сътрудничеството с Националната служба за разследване на престъпления (KRIPOS) към Дирекция “Национална полиция“ на Норвегия и международни организации като Интерпол, Европол и други чуждестранни правоприлагащи организации. Проектът ще укрепи правосъдната верига (justice chain), както и знанията и капацитета на служителите на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” – МВР (ГДБОП), магистратите и други лица, заети в областта на противодействието на организираната престъпност.

Дейности

Основните дейности и резултати по проекта

01

Подобряване на професионалната квалификация по предотвратяване, идентифициране, разследване и адекватно наказателно преследване.

02

Развиване и подобряване на съществуващите междуинституционални правила и стандартните оперативни процедури.

03

Укрепване на капацитета за разследване на ГДБОП, в съответствие с европейските стандарти и добри практики.

04

Подобряване на условията за запазване и правилно съхранение на доказателствата, с цел защитата на правата на обвиняемите в рамките на досъдебните производства.

Последни Новини

Новини и събития свързани с проекта
Предстоящи събития и конференции