Повишаване капацитета на Главна дирекция ``Борба с организираната престъпност`` за по-ефективно разследване на организираната и транснационалната престъпност

Договор за безвъзмездна финансова помощ: № 812108-15/28.02.2020 г.
  • Национално финансиране 1173480,00 лв.
  • Норвежки финансов механизъм 6649720,00 лв.

Бюджет на проекта: 7 823 200.00 лв. от които 6 649 720,00 лв. от Норвежки финансов механизъм 2014-2021 и 1 173 480,00 лв национално финансиране

Бенефициент: Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – МВР

Партньори: Национална служба за разследване на престъпления (KRIPOS) към Дирекция „Национална полиция“ на Норвегия и Областна полиция Осло

Цел на проекта:

Проектът е насочен към укрепване на националните способности за борба с транснационалната и организираната престъпност

и ще подобри сътрудничеството с Националната служба за разследване на престъпления (KRIPOS) към Дирекция “Национална полиция“ на Норвегия и международни организации като Интерпол, Европол и други чуждестранни правоприлагащи организации. Допълнително ще бъдат подобрени условията за запазване и правилно съхранение на доказателства. Експерти от организации като Европол, Евроюст и Интерпол също ще бъдат поканени да участват в семинарите, с цел споделяне на опит и знания с участниците в тях. Целевата група по проекта са експерти, магистрати и съответните участници от ГДБОП, които са пряко ангажирани в борбата с трансграничната организирана престъпност. Също така в проекта се предвижда участие да вземат и експерти от международни организации като Европол, Евроюст и Интерпол.

Дейности на проекта:

Основните дейности и резултати по проекта са:

  • Повишени технически възможности на ГДБОП за разследване на  организираната и трансгранична престъпност в т.ч модернизиране на техническия капацитет за водене на действия по разследване, в съответствие с международните стандарти/добри практики;
  • Подобряване на професионалната квалификация  на служителите, ангажирани с противодействие на организирана престъпност и постигане на ниво на съответствие с чуждестранни правоприлагащи организации на ЕС , експерти от ГДБОП, правоприлагащи организации  и магистратите за  по-голяма ефективност при превенцията, идентифицирането, разследването и правилното наказателно преследване на различни трансгранични форми на транснационална и организирана престъпност;
  •  Подобрени условия в помещенията на ГДБОП да предотвратяване и разследване на организираната престъпност;
  •  Подобрени технически възможности на ГДБОП за противодействие на организираната престъпност;

01

Подобряване на професионалната квалификация по предотвратяване, идентифициране, разследване и адекватно наказателно преследване на различните форми на трансгранична и организирана престъпност;

02

Развиване и подобряване на съществуващите междуинституционални правила и стандартните оперативни процедури, свързани с разследване и превенция на организираната престъпност;

03

Укрепване на капацитета за разследване на ГДБОП, в съответствие с европейските стандарти и добри практики, чрез реновиране на помещения за обучение и модернизиране на съоръжения за разпит и разпознаване на задържани/заподозрени лица;

04

Подобряване на условията за запазване и правилно съхранение на доказателствата, с цел защитата на правата на обвиняемите в рамките на досъдебните производства;

05

Подобряване на административния капацитет на експертите на ГДБОП и други служители, заети в областта на превенцията и разследването на организираната и трансгранична престъпност чрез семинари, свързани с разследване на трафика на хора и мигранти, борба с корупцията, киберпрестъпността, трафика на имущество с културна или историческа стойност, прането на пари, контрабандата и др.

06

Развиване на техническата способност за борба с транснационалните организирани престъпни групи;

07

Подобряване на аналитичните способности и цифровизация на делата в ГДБОП, чрез доставка на ИТ оборудване (персонални компютри и мултифункционални устройства);

08

Подобряване на аналитичния и оперативния капацитет на ГДБОП, чрез цифровизация на досъдебните производства при ГДБОП, и чрез внедряване софтуер за ефективно обработване и анализ на данни.

09

Информация и публичност.

Имате въпроси?

Ако имате въпроси или коментари, свързани с настоящия проект.