Обявена обществена поръчка

На 18.10.2021 г. е Обявена е обществена поръчка с предмет: „Инженеринг, включващ проектиране и преустройство на съществуваща кинозала находяща се в сграда на адрес: адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе № 133А“ и обособяването й на фитнес залапреустройстводяща се в сграда на адрес: адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе № 133А“ и обособяването й на…